Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ul. Potulicka 16 jako Administrator Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że będziemy administratorem Pani/a danych osobowych. Dane zostały zebrane w celu zawarcia umowy o realizację szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia i w tym celu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych. Jednocześnie Administrator Danych Osobowych informuje, iż posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawie do bycia zapomnianym, sprostowania, przenoszalności danych, zgłaszania naruszeń. Odbiorcami danych mogą być także przez  podmioty prowadzące wykłady, ćwiczenia u Administratora, usługi prawne, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora, na co niniejszym wyraża Pan/i zgodę. Dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach związanych z zawarciem, rozliczaniem, realizacji niniejszej umowy.

  • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 
  • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
  • Podmiot, którego dane dotyczą ma prawa dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma możliwość wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania przeniesienia tych danych.
  • O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator Danych Osobowych niezwłocznie poinformuje osobę, której naruszenie dotyczy.
  • Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane przestaną być przetwarzane przez Administratora po okresie przedawnienia wzajemnych zobowiązań lub po upływie okresu, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku jej wycofania zostaną usunięte, jednakże nie wcześniej niż po okresie przedawnienia wzajemnych zobowiązań lub po upływie okresu, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji.

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016