ue brojce

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 74 uczniów technikum (K 3638 M) oraz 28 uczniów ZSZ (M) wchodzących w skład ZSP w Chojnie, dzięki podniesieniu przez nich umiejętności i uzyskaniu kwalifikacji zawod. w okresie 01.09.2017 - 31.07.2019r. Cel zostanie zrealizowany na skutek podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP w Chojnie, które nastąpi w wyniku realizacji zadań: 

  1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów technikum (kierunki: technik budownictwa technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i ZSZ (kierunki: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) – staże i praktyki zawodowe, program stypendialny, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, wizyty studyjne, kursy przygotowawcze do egz. czeladniczego, zajęcia w szkole wyższej, kursy i szkolenia zawodowe .Doposażenie 5 szkolnych pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
  2. Wsparcie kompetencyjne 13 nauczycieli (12K i 1M) – w tym 11 nauczycieli zawodu i 2 nauczycieli pozostałych kierunków, w tym 4 w zakresie uzyskania kwalifikacji doradcy zawod. 
  3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. 

Dzięki realizacji w/w zadań:

a. 102 uczniów podniesie umiejętności, 102 uzyska dodatkowe uprawnienia zawodowe; 
b. 11 nauczycieli podniesie kwalifikacje i/lub nabędzie kompetencje zawodowe;
c. zostanie doposażonych 5 szkolnych pracowni zawodowych; 
d. 102 uczniów skorzysta z doradztwa eduk-zaw,4 nauczycieli uzyska kwalifikacje doradcy zawodowego, powstanie 1 SPInKA. 

Okres realizacji projektu:01.09.2017 - 31.07.2019.
Wartość dofinansowania z UE: 1 231 759,00 zł

Do pobrania: