ue brojce

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


Głównym celem projektu jest poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Brojcach z filią w Dargosławiu i Gimnazjum w Brojcach (woj.zachodniopomorskie) oraz wzrost kompetencji kluczowych u min. 85% spośród 276 uczniów (129K/147M) uczących się w ww. szkołach (na obszarze WZP) w okresie realizacji projektu, a także wzrost kompetencji i kwalifikacji u min. 92% nauczycieli spośród 35 osób (30K/5M) uczących w ww. szkołach do dn. 31.07.2019r. 

Wsparcie obejmuje realizację zadań:

  1. Grupowe warsztaty z kompetencji kluczowych niezbędne do rozwoju osobistego uczniów - 186osób;
  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - 212 osób; 
  3. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów zniepełnosprawnością - 24 osoby; 
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - 64 osoby; 
  5. Zajęcia organizowane poza szkołą - wyjazdy edukacyjne - 212 osoby; 
  6. Wsparcie nauczycieli – otwarty pakiet kursów doskonalących i studiów podyplomowych - 35 osób; 
  7. Doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - 2 szkoły; 

Dzięki realizacji w/w zadań:

a. 235 uczniów podniesie kompetencje kluczowe: matematyczne, informatyczne, językowe, uczenia się oraz społeczne; 
b. 32 nauczycieli podniesie kwalifikacje i/lub nabędzie kompetencje, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej i TIK/cyfrowe;
c. powstaną 2 pracownie międzyszkolne; 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.07.2019.
Wartość dofinansowania z UE: 601 198,59 zł

Pliki do pobrania: