1. AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. - CZYLI CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ, BY SKUTECZNIE DZIAŁAĆ

Agresja sama w sobie i w swych wielu przejawach zaskakuje i niepokoi coraz nowymi manifestacjami, jej skala jest przerażająca. Bardzo często- my nauczyciele jesteśmy narażeni na niestosowne a wręcz agresywne zachowanie uczniów i ich rodziców. Agresja ucznia skierowana przeciwko nauczycielowi czy wychowawcy to problem nie tylko pracowników szkoły, ale również całej klasy, która z tego powodu nie może prawidłowo funkcjonować.

Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników rozpoznawania przejawów zachowania agresywnego, oceny trudnej sytuacji, a także podejmowania działań naprawczych. W czasie tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami i jednocześnie pracować dalej z cała klasą. Dowiedzą się również, jak postrzegana jest agresja wobec nauczyciela w świetle prawa.

2. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo w szkole jest kwestią niezwykle istotną i skrupulatnie regulowaną przez różne zapisy prawa: pracy, oświatowego i karnego. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w szkołach jest jednym z podstawowych zadań nauczycieli.

Celem szkolenia jest poznanie obowiązków i nabycie umiejętności w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy w placówce oświatowej, ochrony danych, zarządzania infrastrukturą placówki oraz tworzenia procedur bezpieczeństwa.

Dzięki temu szkoleniu nauczyciele poznają i zrozumieją swoje obowiązki oraz nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom i sobie. Szkolenie poświęcone jest także kwestii dokumentacji bezpieczeństwa, tj. regulaminów, zarządzeń i ustalania procedur.

3. CYBERPRZEMOC I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z MEDIÓW.- ZACHOWAJ SWOJE JA W CYBERPRZESTRZENI

Cyberprzemoc jest dziś kolejnym zagrożeniem młodych osób. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość tematów związanych z chronieniem podopiecznych w sieci. Jest do dobra baza i rozeznanie w temacie, zaś samo szkolenie dostarczy wiedzę o niezbędnych narzędziach, które mogą pomóc zarówno nauczycielom jak rodzicom w kontrolowaniu aktywności dziecka w internecie. W tym szkoleniu stawiamy głównie na konkretną wiedzę i praktykę. Głównym celem jest dostarczenie nauczycielom informacji, stron internetowych, aplikacji które mogą być potrzebne rodzicom w chronieniu swoich dzieci.

Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest cyberprzemoc, jak rozpoznawać ofiary cyberprzemocy, jak im pomagać, a także jak tworzyć programy profilaktyczne. Wychowawcy nauczą się także, jak przeprowadzać lekcje na ten temat oraz ustalą reguły działania w przypadku wystąpienia problemu cyberprzemocy w szkole.

4. POMOC DZIECKU DOTKNIETEMU PRZEMOCĄ.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka i młodzieży krzywdzonej, specyfiki  funkcjonowania i metod pomocy psychologicznej. Uczestnicy zostaną nauczeni rozpoznawania sygnałów mogących wskazywać na to, że dziecko jest krzywdzone, poznają zasady kontaktu i rozmowy z dzieckiem, jego rodzicami, a także zapoznają się z podstawami interwencji prawnej.

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w rozpoznaniu dzieci będących ofiarami przemocy: fizycznej, werbalnej, seksualnej czy ekonomicznej. Nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z ofiarami i sprawcami przemocy, jak pomóc ofierze odreagować przemoc, a także jak udokumentować takie przypadki. Uczestnicy szkolenia poznają zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego w kwestii podejrzenia przemocy

5. TECHNIKI MOTYWACYJNE I AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW. - RUNDA BEZ PRZYMUSU.

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować atmosferę podczas lekcji oraz poznają związek między pozytywną atmosferą, a wynikami nauki. Nauczyciele poznają także nowe i udoskonalą posiadane umiejętności aktywizujące i motywujące uczniów. Pomogą uczniom dotrzeć do założonych przez nich celów życiowych.

Uczestnicy po szkoleniu:

  • poznają typowe problemy uczniów mogących pojawiać się podczas procesu uczenia się;
  • nabędą umiejętność różnych metod skutecznego nauczania;
  • modyfikowania sposobów nauczania.

Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają aktywne metody pracy z uczniami, dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest kontrolowanie atmosfery lekcji oraz poznają techniki motywacyjne.

6. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI- PARTNERSTWO, CZYLI CO?

Podstawą prawidłowego funkcjonowania szkoły jest dobra relacja na płaszczyźnie nauczyciel- rodzic. W dobie wirtualnego świata bardzo często kontakt między rodzicem, a nauczycielem jest utrudniony. Rodzice oskarżają nauczycieli o to, że kontakt jest tylko pozorny i powierzchowny, zaś nauczyciele, że postawa rodziców jest roszczeniowa. Konflikt między nauczycielem, a rodzicem w efekcie negatywnie wpływa na ucznia.

W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować dobre relacje z rodzicami, jak rozmawiać z nimi indywidualnie oraz jak unikać rutyny podczas wywiadówek. Ponad to nauczyciele dowiedzą się, jak mogą rozwiązywać sytuacje konfliktowe, poznają najczęstsze postawy konfliktowe i sposoby, by umieć rozmawiać z każdym rodzicem i uczniem.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHW PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Po zmianach w bieżącym roku zmieniły się również przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

8. ZINTEGROWANA RADA PEDAGOGICZNA TO SUKCES SZKOŁY, CZYLI „ W KUPIE SIŁA”.

Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo   i odnosi większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca.

Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.

9. KODEKS ETYCZNY ZAWODU NAUCZYCIELA- ” BO PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY”.

Wychowanie z samej istoty jest działalnością etyczną. Przekaz wartości odbywa się w trakcie całej aktywności zawodowej nauczyciela. Jego zadaniem jest czuwanie nad tym, co będzie dla ucznia „dobre”. Uczeń powinien mieć kogoś, kto może mu służyć bezinteresowną radą, pomocą, zwrócić uwagę, kogoś o kim wie, że go szanuje i rozumie, kto może mu pomóc. Nauczyciel powinien być ekspertem w swojej dziedzinie, ale skuteczność przekazu wiedzy i umiejętności, wykorzystania jej w praktyce przez wychowanka, w dużej mierze zależy od tego, czy uda mu się nawiązać z uczniem właściwy kontakt. Aspekt postaw moralnych kadry pedagogicznej stawiany jest na równi z jej wysokimi kwalifikacjami zawodowymi do nauczania poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych. To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów moralnych.

Szkolenie ma na celu jest wypracowanie wspólnych norm postaw i zachowań, do których można się odwołać.

10. STRES W PRACY NAUCZYCIELA I WYPALENIE ZAWODOWE, CZYLI HIGIENA EMOCJONALNA.

Szkoła to stresujące miejsce i to nie tylko dla uczniów. Trudne relacje między nauczycielem a uczniem i rodzicem mogą prowadzić do wielu stresujących sytuacji. A jeszcze dochodzi współzawodnictwo między nauczycielami i walka o etat.

Szkolenie to pozwala na zwiększenie własnej odporności na stres i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać własne reakcje na stres, stworzą indywidualne strategie radzenia sobie z nim w konkretnych sytuacjach i nauczą się różnego rodzaju technik relaksacji, które pozwalają na szybkie zregenerowanie się po  stresujących sytuacjach w pracy

11. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ.

Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie rady pedagogicznej na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana a także alkohol. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek.

 Grono pedagogiczne pozna mechanizmy, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Nauczyciel podniesie swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na odurzenie, oraz nauczy się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia wśród podopiecznych.

12. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY.- CZY TO NORMALNE, ŻE…

W ostatnich latach u młodzieży nastąpił znaczny wzrost  zachowań seksualnych. Dorosłym trudno jest rozmawiać  z nastolatkami o seksie. A warto, bo inaczej dziecko i tak znajdzie informacje: w Internecie albo od znajomych. Tyle, że nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w różnych sytuacjach. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju i seksualności dzieci i młodzież, a szczególnie profilaktyki przedwczesnej seksualizacji i agresji seksualnej. Nauczyciel dowie się jakie występują ryzykowne zachowania sfery seksualnej młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Nieodłącznym elementem szkolenia jest pokazanie jak rozmawiać z nastolatkami na wrażliwe dla nich tematy, aby młodzież chciała otworzyć się przed dorosłymi.

13. UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE- JESZCZE TYLKO 5 MINUT I WYŁĄCZAM.

Wyniki przeprowadzonych wśród młodzieży dostarczyły realnej wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym, a potem często w także w tym realnym.   Dzięki tym wynikom i bieżącej aktualizacji wiedzy chcemy przekazać jak najbardziej aktualną wiedzę na temat zachowań związanych z Internetem wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciel pozna narzędzie do oceny uzależnienia, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie potrafił rozpoznać cyberprzemoc i adekwatnie zareagować w oparciu o procedury i przepisy prawne.

14. UZALEŻNIENIA- TYLE POKUS DOOKOŁA A JA SAM.

Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy warsztaty na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, a także alkohol. Zajęcia mają na celu zobrazowanie młodzieży faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych ze przyjmowania używek, a także mechanizmów, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Uczniowie podczas warsztatów mają szansę skonfrontować swoją, często potoczną wiedzę z rzetelnymi informacjami nt. wpływu używek na ich zdrowie i zachowanie. Aby skutecznie przeciwdziałać uzależnieniom, niezbędnym elementem warsztatu jest także nauka postaw asertywnych.

15. ZACHOWANIA DEPRESYJNE I  AUTODESTRUKCYJNE- ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO.

Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju lub depresji.

Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Nauczyciele mają szansę wypracować wspólne metody pomocy nastolatkom w przypadku problemów życiowych oraz procedury szkolne pozytywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych.