Kierownik wycieczek i imprez szkolnych

Termin: 17.05.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 3364

Turystyka odgrywa ważną funkcję w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Nasz kurs pozwala na nabycie przez uczestników  wiedzy i umiejętności merytorycznych niezbędnych do organizowania wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników, doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących  samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.

ADRESACI: 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, animatorzy, pracownicy kulturalno – oświatowi, opiekunowie, organizatorzy wycieczek szkolnych.

TEMATYKA:

  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,
  • Organizacja pracy kierownika wycieczki,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • Kwalifikacje kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych,
  • Zadania i obowiązki kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych,
  • Odpowiedzialność kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.

CENA: 

150 zł

CZAS TRWANIA:

4 godzin dydaktycznych- 16.30- 19.15

TERMIN: 

25. KWIETNIA 2018

PROWADZĄCY: 

Pedagog, wychowawca, kierownik wypoczynku.

Ważne informacje:

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.